OBCHODNÍ PODMÍNKY A GDPR

ING. VENDULA KREJČÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

• Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Ing. Venduly Krejčí (dále jen „fotograf“), se sídlem U Škol 1146, 685 01, Bčovice IČ: 07475161, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kyjově upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

• Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

• Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
• Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Informace o zpracování osobních údajů

​Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Ing. Vendula Krejčí, IČ: se sídlem U Škol 1146, 685 01, Bčovice IČ: 07475161, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Kyjově (dále jen „správce“).

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno, příjmení
kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na
webových stránkách správce na adrese http://www.vendulakrejci.cz/, sociálních sítích správce na adrese https://www.facebook.com/VendulaKrejciFotografie a https://www.instagram.com/vendulakrejcifotografka nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

– dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Práva subjektů údajů

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:
– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,

– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,

– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese info@vendulakrejci.cz či telefonicky na tel. čísle +420774303733.

Doba zpracování

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu 6 měsíců od jejich dodání.

Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

• Objednat se lze pouze přes objednávací online formulář s výjimkou tematických minifocení a new born focení (kde nelze dopředu pevně stanovit termín focení)

• Na new born focení se objednávejte nejlépe již v těhotenství
• Termíny minifocení se odvíjejí od aktuální situace (poptávky, počasí..) a jsou uváděny na sociálních sítích, kde je lze také rezervovat popřípadě
. Na tento druh focení se nelze rezervovat před vypsáním termínů
• Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
• Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
• Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti a nelze se žádným způsobem objednání domáhat.
• Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.
• Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů.
• Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

• Ceny konkrétních typů fotografování jsou uvedeny v ceníku
• Cena za focení je splatná v den focení popřípadě předem na bankovní účet
• Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

• Všechny druhy fotografování probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to na předem domluveném místě (exteriéru nebo fotostudiu).

• Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení.

• V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
• Doba focení je individuální a liší se v závislosti na typu focení.
• Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

• Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf

oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

• V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z
focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

• Doba dodání fotografií je až 50 pracovních dní zaslání vybraných fotografií a závisí typu focení.

• Hotová zakázka se doručí klientům v elektronické podobě formou on-line
galerie na jejich emailovou adresu (s výjimkou focení, kde jsou v balíčku i tištěné fotografie)

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

• Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV.
• NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI, PROTO SE PROSÍM NA NĚ NEDOTAZUJTE.

• U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance a podobně.

• Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek, zeštíhlení atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 150,- za fotografii – a za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
• Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

• Je možné fotografovat na místě Vámi určeném, účtuji si 12 Kč/ km tam i zpět

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ


• Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

• Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.
• Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 6 měsíců

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

• Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat a to nejpozději v den focení.

AUTORSKÁ PRÁVA

• Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Vendula Krejčí

@vendulakrejcifotografka

MOBIL: +420 774 303 733  |   ING. VENDULA KREJČÍ, LOVČICE 375, 696 39  |  INFO@VENDULAKREJCI.CZ  |  OBCHODNÍ PODMÍNKY & GDPR